Шиманський Юрій Іванович

(10.06.1928, м. Київ – 02.03.1998, м. Київ), д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. У 1951 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту. З 1953 працював у Київ. ун-ті на посадах: 1954-64 доц., 1964-66 старш. наук. співроб. (докторант), 1966-69 доц., 1969-98 проф., 1978-89 зав. каф. молекулярної фізики, 1981-85 декан ф-ту підвищення кваліфікації викладачів вузів, 1993-98 проф., зав. каф. фіз.-мат. наук НаУКМА (за сумісн.). У 1968 захистив доктор. дис. “Исследование квазистатических превращений однокомпонентных и бинарных систем вблизи критической точки жидкость-пар и квазистационарных фазовых переходов жидкость-пар в индивидуальных веществах и растворах”. Відродив в ун-ті наук. школу з дослідження критичних явищ. Ш. – автор класичної теорії температурних залежностей теплоти випаровування, густини та ізохорної теплоємності біля критичного стану. Експерим. і теорет. дослідив гравітаційний ефект у рідинах. Зробив вагомий внесок у формування сучасн. уявлень про ізоморфну поведінку індивідуальних речовин та сумішей. Дослідив кінетику випаровування і конденсації росту крапель рідин у широкому інтервалі тисків. Розвинув теорію впливу температури приповерхневого шару рідини на кінетику фазового переходу в аеродисперсних системах. Виконав ряд досліджень композитних матеріалів та ряд модельних досліджень фрактальних механізмів росту частинок у дисперсних системах. Читав лекції на природн. ф-тах з курсу загал. фізики, на фіз. ф-ті – курси “Молекулярна фізика”, “Фізика фазових перетворень”, “Фізика газів і рідин”. Ш. був чл. редколегії журналів “Фізика аеродисперсних систем”, “Фізика рідкого стану”, “Известия высших учебных заведений. Физика”. Був чл. секції фізики рідин Наук.-техн. ради МВССО СРСР та МВССО УРСР, заст. голови по фіз.-техн. відділу АН ВШУ, чл. Проблемної ради з теплофізики АНУ, чл. Комісії з теплофізичних властивостей речовин державної служби довідкових даних, чл. Вч. ради Київ. ун-ту. Нагороджений медалями “За доблестну працю” (1970), “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982), “Ветеран праці” (1985), нагрудним знаком Мінвузу СРСР “За відмінні успіхі в работі” (1984). Відзначений грантом міжн. фонду “Відродження” в галузі науки і освіти (1997). Автор більше 300 наук. праць. Осн. праці: Критическое состояние чистых веществ. К.,1961 ( у співавт.); Scaling, Crossover, and Classical Behavior in the Order Parameter Equation for Coexisting Phases of Benzene from Triple Point to Critical Point // Intern. Journal of Thermophysics, 1996. Vol. 17. N 3 ( у співавт.); Shape of the sulfur hexafluoride coexistence curve near the critical point // High Temperatures – High Pressures, 1998, Vol. 30 (у співавт.); Термодинамічна теорія критичних явищ. К.,1998; Молекулярна фізика. Навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів. К., 2007 (у співавт.).Літ-ра: Історія Київського університету. 1834-1959. К.,1959; Киевский университет. 1834-1984. К.,1984; Академіки АН ВШУ. Довідник. К., 1994; Хто є хто в Україні. К.,1997; Доктори наук ХХ ст.: Довідник. К., 2001; Юрій Шиманський. Збірник на пошану пам’яті. Серія “Вчені НаУКМА”. К., 2002.

Comments are closed.

Scroll to Top